1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bo-plast.pl, jest własnością Piotra Dudek, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U."BO-PLAST", NIP: 727-171-83-45, Regon: 471373450 z siedzibą w 94-047 Łódź, Al.Kard.Stefana Wyszyńskiego 43/9, wpisanej do ewidencji działalnosci gospodarczej pod numerem 30885 prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi-Delegatura Polesie zwany dalej SPRZEDAJĄCYM.

2

Zamówienia w sklepie internetowym bo-plast.pl znajdującym się pod adresem: www.bo-plast.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w celu weryfikacji jego poprawności. Weryfikacji podlega ilość, kolor, rozmiar itp. atrybuty zamawianych produktów. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jednak w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

10

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

14

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

15

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

16

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

17

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu i otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturą. Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nie uznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

18

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg. cennika).

19

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (bo-plast@wp.pl).
Reklamacje zgłoszone przez klienta rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych.

20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

21

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Informację o zasadach Ochrony Danych Osobowych znajdziesz tu